عکس ازاده نامدار ی در کنار هم کلاسی هایش

 آزاده نامداری عکسی از خو و هم دانشجویانش در دانشگاه را در صفحه انستاگرامش منتشر کرده است.

۱