عکس: بارش برف در عربستان …

بارش برف در مناطق کویری خاورمیانه، به ویژه در عربستان، ذوق و هیجان زیادی برای ساکنان منطقه تبوک ایجاد کرد. آنها هرگز در عمر خود برف ندیده بودند.، بارش برف در مناطق گرمسیر و کویری شمال شرق عربستان، اهالی این منطقه را غافلگیر کرد، اما آنها که در عمر خود برف ندیده بودند به استقبال این موهبت الهی رفتند. اغلب آنها با کنجکاوی، برف را لمس می کردند. شور و هیجان عربستانی ها هنگام بارش برف و تجمع آنها در مناطق مرتفع برای برف بازی، در منطقه تبوک 8 کشته برجای گذاشت.

.
.

77777

.
.
.
.

 

.
.

 

.
.

 

.
.