عکس جدید از استاد محمد اصفهانی

پرتال اجتماعی واکنش:استاد محمد اصفهانی در استایل پدران پر جذبه ولی مهربان دهه شصت.

Snapshot_2015-12-21_081709