عکس جنجالی اردوغان با جنازه سرباز ترک

پرتال احتماعی واکنش:طرح جلد آخرین شماره مجله نقطه در ترکیه در پی انتشار این شماره پلیس به دفتر آنها حمله کرد.