عکس زیبا از شهرزاد کمال زاده

پرتال اجتماعی واکنش: شماره پیش یک سلفی از آن وَرِ صورتِ شهرزاد کمال زاده داشتیم، این سلفی از این وَرِ صورت ایشان را می‌گذاریم تا تبعیضی بین “وَر” ها قائل نشده باشیم.

عکس زیبا از شهرزاد کمال زاده

شهرزاد کمال زاده