عکس شهید چمران در پوشش عربی

عکس شهید چمران در پوشش عربی

شهید مصطفی چمران زمانی که در مصر بود.