عکس های جدید پشت صحنه سریال دردسر های عظیم

جواد عزتی و بهشاد شریفیان در پشت صحنه سریال دردسر های عظیم

جواد عزتی و امیر غفار منش در پشت صحنه سریال دردسر های عظیم

بهشاد شریفیان در پشت صحنه سریال دردسر های عظیم

پشت صحنه سریال دردسر های عظیم

پشت صحنه سریال دردسر های عظیم

جواد عزتی در پشت صحنه سریال دردسر های عظیم

اشکان اشتیاق و امیر غفار منش در پشت صحنه سریال دردسر های عظیم

پشت صحنه سریال دردسر های عظیم

اشکان اشتیاق در پشت صحنه سریال دردسر های عظیم

الناز حبیبی و محمد رضا شیرخانلو  در پشت صحنه سریال دردسر های عظیم

منبع : campec.ir