مقایسه ای بین میمون و داعش + تصویر هولناک

وهابیهای اجاره ای سعودی سر انسانهای بیگناه راقطع میکنند درحالی که در انفجاری که در چین اتفاق افتاد دوربینهاتصویراین میمون را ضبط کردنددر حالی که سگی را حمل میکندتااز منطقه انفجاربه جای امنی ببردانصافامیمون شرافتش بیشتر ازوهابی است

۱۲ ه‍.ش. - 1