هواپیمای شخصی انوشیروان روحانی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:در گذر زمان «انوشیروان روحانی» از استادان بنام موسیقی ایران، گواهینامه خلبانی دارد و در سالهای دور و در ایران هواپیمای شخصی داشته است.

 

22222