پیرزن 104 ساله ای که ملکه زیبایی شد..

این عکس ها مربوط به یک پیرزن 104 ساله در سان سالوادور است که به عنوان ملکه شهروندان قدیمی انتخاب شده است.

 

ملکه زیبایی
ملکه زیبایی