حمید گودرزی و همسرش ماندانا در جشنواره فیلم فجر /تصاویر

حمید گودرزی و همسرش  ماندانا دانشور در حاشیه جشنواره فیلم فجر

 حمید گودرزی و همسرش در حاشیه جشنواره فیلم فجر

 حمید گودرزی و همسرش در حاشیه جشنواره فیلم فجر

کامپکت