عکس یادگاری هنرپیشه با خانم خلبان

هنرپیشه در حاشیه با خانم خلبان هواپیمای مسافری

 .