دختر مبارز کرد با مسواک اسلحه خود را تمیز می کند + عکس

۱۳۰۲۹۳_۶۰۴