سبزه گره زدن پرسپولیسی ها /تصاویر

سبزه گره زدن پرسپولیسی ها و سرمربیشان!

بازیکنان پرسپولیس 13 خود را در اردو به در کردند. در حالی که اکثر مردم دیروز در دامان طبیعت بودند، بازیکنان پرسپولیس در اردوی آمادگی پیش از بازی امروز با راه آهن به سر بردند و سیزده به در خود را در هتل المپیک انجام دادند.

.

 سبزه گره زدن پرسپولیسی ها و سرمربیشان!+عکس

سبزه گره زدن پرسپولیسی ها و سرمربیشان!+عکس

نامه