کافه گردش

تعبیر خواب

تعبیر خواب دست

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دست تعبیر خواب دست به روایت محمد بن سیرین اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش بریده بیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند. اگر بیند که به یک دست […]

تعبیر خواب دژخیم

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دژخیم تعبیر خواب دژخیم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دژخیم تجسمی است از غول وجدان خودمان و هیبتی که دارد و بیم و هراسی که نا آگاهانه احساس می کنیم. ترس از دژخیم به میزان تاثر پذیری ضمیر نا خود آگاه ماست از حوادثی که اتفاق می افتد. قبلا […]

تعبیر خواب دزد

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دزد تعبیر خواب دزد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد […]

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دریا تعبیر خواب دریا به روایت ابراهیم کرمانی اگر کسی بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او بر خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید، […]

تعبیر خواب درفش

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب درفش تعبیر خواب درفش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی جوالدوز در خواب های ما کوششی است که برای ائتلاف امور متفرق و آشفته خویش به کار می بریم. اگر بدهکار باشیم و در خواب ببینیم که به کمک جوالدوز یک لحاف را می دوزیم یا پارگی یک گونی را روفو […]

تعبیر خواب دارچین

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دارچین تعبیر خواب دارچین به روایت محمد بن سیرین اگر کسی بیند دارچین بسیار داشت، دلیل که غمگین و متفکر شود. اگر بیند دارچین می خورد غم اندوهش صعب تر بود. ♦♦♦♦♦♦♦ تعبیر خواب دارچین به روایت ابراهیم کرمانی اگر بیند دارچین جهت رفع علت می خورد و او را […]

تعبیر خواب دار

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دار تعبیر خواب دار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی. برگ زینت درخت است و اخلاق خوب نیز زینت انسان. اگر دیدید درختی یا درختانی سرسبز و خرم دارید که برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهید […]

تعبیر خواب خیمه

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب خیمه تعبیر خواب خیمه به روایت محمد بن سیرین اگر بیند که خیمه از بهر خویشتن زد یا کسی از بهر او زد و آنجا نشست. اگر سپاهی بود، مال یابد به قدر بزرگی و کوچکی آن. اگر بازرگان بود، سفر کند و از آن سفر مال و منفعت یابد. اگر […]

تعبیر خواب خیار

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب خیار تعبیر خواب خیار به روایت امام جعفر صادق دیدن خیار بر سه وجه بود. اول: پشیمانی درکار. دوم: شادی. سوم: منفعت از قبل دوستان و خویشان، خاصه سبز و به وقت بود. ♦♦♦♦♦♦♦ تعبیر خواب خیار به روایت محمد بن سیرین خیار به وقت خویش در خواب دیدن، […]

تعبیر خواب خوک

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب خوک تعبیر خواب خوک به روایت محمد بن سیرین خوک درخواب مردی است به قوت و توانگر، لکن دون همت و بی خبر است و خوک خانگی مرد است فراخ دل، لکن پلید و بدفعل باشد و بی دین و بی دیانت است. اگر بیند که خوکان را در […]

تعبیر خواب خون

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب خون تعبیر خواب خون به روایت محمد بن سیرین اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه او را زیان رسد. اگر بیند که بر تن وی جراحت ها بود و از آن جراحت ها خون همی رفت، دلیل […]