قبر ام البنین در اینجاست /تصاویر

بقیع رفته ها! به محض اینکه وارد قبرستان بقیع می شوید دست راست کنار قبر فاطمه ام البنین ناله کرده اید.
.