معاون جدید پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان معرفی شد

IMG10332377
معاون جدید پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان معرفی شد
طی حكمی از سوی رئیس بنیاد ملی نخبگان، دكتر منتظر به سمت معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناروی ریاست جمهوری در حکمی دکتر منتظر را به سمت معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان منصوب کرد.

در این حکم آمده است: ” نظر به اهمیت برنامه ریز برای شناسایی، حمایت و هدایت نخبگان و استعدادهای برتر كشور و تحقق اهداف و سیاست‌های بنیاد ملی نخبگان و با عنایت به دانش و تجارب ارزنده جنابعالی در زمینه برنامه ریزی و پژوهش در امور نخبگان، به موجب این حكم به سمت معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود كه با تلاش جنابعالی و همكاری و هماهنگی آن معاونت با ستاد اجرایی سازی سند راهبردی كشور در امور نخبگان، برنامه تحول بنیاد بر مبنای سیاست‌های ذكر شده در سند، تدوین و تحقق یابد.

پیش از این دكتر منتظر مشاور دکتر آریا الستی- معاونت پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان بود.