ارسطو: بیژن، چرا جنگل سرمایه ملی است؟ / تصاویر

احمد مهرانفر با انتشار عکس زیر نوشت:

براي ساعتي
تنها در جنگل قدم مي زنم جنگلي كه روز به روز كوچك و كوچكتر مي شود
ودرختانش نحيف و لاغر تر
شايد بزودي جنگلي در كارنباشد جنگلي كه سرمايه ي ملي است
بيژن تو به ما بگو
چرا جنگل سرمايه ي ملي است؟
و آيا تجاوز به حريم جنگل و نابود كردن درختان كار خوبي است؟😄😃
شوخي هاي ما را جدي بگيريد به جهت نگاه من در عكس هم
لطفاً توجه شود😉

 ارسطو: بیژن، چرا جنگل سرمایه ملی است؟

صفحه اجتماعی احکد مهرانفر