الهام چرخنده از بیمارستان مرخص شد

پرتال اجتماعی واکنش:الهام چرخنده پس از سپری کردن چند روز در بیمارستان دیروز مرخص شد. اولین تصاویر از بهبودی حال وی را مشاهده می کنید.

الهام چرخنده از بیمارستان مرخص شد

الهام چرخنده از بیمارستان مرخص شد

الهام چرخنده از بیمارستان مرخص شد