روزه‌خواری مجری زن در برنامه زنده /تصاویر

پورتال خبری واکنشمجری یکی از برنامه های تلویزیون، روز گذشته در انتن زنده تلویزیون، به طور ناخواسته روزه خواری کرد.

این محری زن برنامه “به خانه برمی گردیم”، پس از اماده شدن غذا از اشپز خواست مزه غذا را امتحان کند.

او پس از این عمل، متوجه اقدام ناخواسته خود شد.

 روزه خواری مجری زن صدا و سیما!

روزه خواری مجری زن صدا و سیما!

روزه خواری مجری زن صدا و سیما!

روزه خواری مجری زن صدا و سیما!

روزه خواری مجری زن صدا و سیما!