مجید مجیدی معلم شد /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:مجید مجیدی کارگردان پر آوازه کشورمان با حضور در دبیرستان نظام مافی و حضور نمادین در کلاس دوم دبیرستان به عنوان معلم، «بچه‌های آسمان» را تدریس کرد.

 مجیدی در ابتدا به نیمکت‌ها نگاهی انداخت و گفت:«چقدر تغییر کرده،دیگر جا میزی ندارد و تک نفره شده میز‌ها آن موقع لذت دیگری داشت».او از شاگردان خواست درس را در ابتدا روخوانی کنند.

سپس تاکید کرد که یکی از بچه ها سعی کند،متن را با حس و حال بیشتری بخواند. خود نیز به توضیح و تشریح داستان پرداخت.

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان

عکس: مجید مجیدی معلم بچه های آسمان