نشست خبری «قندون جهیزیه» با حضور اکبر عبدی، نگار جواهریان و …/ تصاویر

نشست خبری فیلم قندون جهیزیه با حضور اکبر عبدی، صابر ابر و نگار جواهریان در سینما گالری ملت برگزار شد.

نشست

نشست خبری «قندون جهیزیه» با حضور اکبر عبدی، نگار جواهریان و ...

 نشست خبری «قندون جهیزیه» با حضور اکبر عبدی، نگار جواهریان و ...

 نشست خبری «قندون جهیزیه» با حضور اکبر عبدی، نگار جواهریان و ...

نشست خبری «قندون جهیزیه» با حضور اکبر عبدی، نگار جواهریان و ...

 نشست خبری «قندون جهیزیه» با حضور اکبر عبدی، نگار جواهریان و ...

 نشست خبری «قندون جهیزیه» با حضور اکبر عبدی، نگار جواهریان و ...

نشست خبری «قندون جهیزیه» با حضور اکبر عبدی، نگار جواهریان و ...

کافه سینما