پیام روز پدر گلاره عباسی / عکس

گلاره عباسی با انتشار عکس زیر نوشت:

پدر جانم ….روز پدر مبارك

پیام روز پدر گلاره عباسی

صفحه اجتماعی گلاره عباسی