کنسرت جدید بنیامین بهادری در خراسان رضوى / عکس

بنیامین بهادری با انشتار عکس زیر نوشت:

تربت جام # خراسان رضوى هم تيك عشق خورد # يا ضامن آهو # خدا رو شكر

کنسرت جدید بنیامین بهادری در خراسان رضوى

صفحه اجتماعی بنیامین بهادری