آغاز به کار کسبه پلاسکو در مجتمع نور /تصاویر

۶۰۰ واحد صنفی پلاسکو فعالیت خود را در مجتمع نور تهران آغاز کردند.
 
 
آغاز به کار کسبه پلاسکو در مجتمع نور 
 
آغاز به کار کسبه پلاسکو در مجتمع نور 

 
 

 
 آغاز به کار کسبه پلاسکو در مجتمع نور
 

 
آغاز به کار کسبه پلاسکو در مجتمع نور 
 
آغاز به کار کسبه پلاسکو در مجتمع نور 
 
آغاز به کار کسبه پلاسکو در مجتمع نور 
 
آغاز به کار کسبه پلاسکو در مجتمع نور 
 
آغاز به کار کسبه پلاسکو در مجتمع نور