شانس صعود والیبال ایران /جدول

پورتال خبری واکنش: تیم ملی ایران تقریبا شانس کمی برای حضور در مرحله بعد دارد . تیم ملی لهستان به آمادگی کامل رسیده و در زمین خودی میزبان آمریکا ست . این همان لهستانی است که در دیدار های رفت در لس انجلس یک امتیاز از آمریکا گرفته و اصلا بعید نیست که موفق شود در دیدار برگشت در لهستان کار را یک سره کند. تیم ملی لهستان با ۲۰ امتیازی که دارد با ۲ امتیاز به مرحله بعدخواهد رسید. یعنی این تیم اگر دوشکست ۳-۲ هم بخورد به مرحله بعد خواهدرسید. این تیم در صورت پیروزی و دو شکست ۳-۲ به مرحله بعد می رسد اما سه حالت وجود دارد که شانس حضور ایران در مرحله بعد را ایجاد می کند.

جدول فعلی لیگ جهانی

برد

امتیاز

ست

برده

ست

باخته

معدل ست

امتیاز برده

امتیاز باخته

معدل امتیاز

نتیجه

آخرین مسابقه

لهستان

۷

۲۰

۲۶

۱۸

۱.۴۴۴

۹۸۵

۹۳۷

۱.۰۵۱

ایران

۵

۱۵

۲۱

۱۸

۱.۱۶۷

۸۶۹

۸۶۴

۱.۰۰۶

۱ ) لهستان امتیازی نگیرد / ایران ۶ امتیاز بگیرد

ایران در صورت کسب دو پیروزی ۳-۱ و لهستان در صورت پذیرفتن دو شکست ۳-۱ جدول را به شکل زیر در خواهند آورد.ایران بدون نیاز به ست شماری به مرحله بعد خواهد رسید.

برد

امتیاز

ایران

۷

۲۱

لهستان

۷

۲۰

۲ ) لهستان امتیازی نگیرد / ایران ۵ امتیاز بگیرد

لهستان اگر در بهترین حالت دوبازی را ۳-۱ ببازد بدون امتیاز خارج می شود و ایران با کسب ۵ امتیاز که در بدترین حالت شامل یک پیروزی ۳-۲ و یک پیروزی ۳-۱ است به جدول زیر می رسد که در معدل ست برنده خواهد بود و صعود خواهد کرد.

برد

امتیاز

ست

برده

ست

باخته

معدل ست

امتیاز برده

امتیاز باخته

معدل امتیاز

نتیجه

آخرین مسابقه

ایران

۷

۲۰

۲۷

۲۱

۱.۲۸۵

لهستان

۷

۲۰

۲۸

۲۴

۱.۱۶۶

۳ ) لهستان یک امتیاز بگیرد/ ایران ۶ امتیاز

لهستان در صورت یک شکست ۳-۲ و یک شکست ۳-۱ مقابل آمریکا با یک امتیاز به امتیاز ۲۱ خواهد رسید و تیم ملی ایران مجبور است هر دو دیدار را در بدترین حالت با پیروزی ۳-۱ به پایان برساند. این هم سومین مسیر برای صعود ایران است.

برد

امتیاز

ست

برده

ست

باخته

معدل ست

امتیاز برده

امتیاز باخته

معدل امتیاز

نتیجه

آخرین مسابقه

ایران

۷

۲۱

۲۷

۲۰

۱.۳۵

لهستان

۷

۲۱

۲۹

۲۴

۱.۲۰۸

تیم ملی ایران در همه حالت های دیگر که زیاد هم هست صعود را از دست خواهد داد. ایران باید روسیه را در تهران با تمام قوا شکست دهد و به آمریکا امیدوار باشد.