کشف یک جسد در بازار آهن /تصاویر

پرتال خبری واکنشجسد یک مرد امروز در در پارکینگ مجتمع تجاری ۱۷شهریور بازار آهن تهران کشف شد.

با انتشار چند تصویر و بدون هیچ توضیح بیشتری از کشف این جسد رها شده در مجتمع تجاری 17 شهریور بازار آهن خبرداد.
(تصاویر) جسد رها شده در بازار آهن تهران
(تصاویر) جسد رها شده در بازار آهن تهران
(تصاویر) جسد رها شده در بازار آهن تهران
(تصاویر) جسد رها شده در بازار آهن تهران