اس ام اس فلسفي و عرفاني

پرتال اجتماعی واکنش:اس ام اس فلسفي و عرفاني

download (2)

بيچاره مردمي که فرمانروايانش رايزن ! ، و رايزنانشان فرمانروا هستند . . . . . . کودکي که گناه خويش را بدون پرسش ما به گردن مي گيرد در حال گذراندن نخستين گام هاي قهرماني است . . ….
بيچاره مردمي که فرمانروايانش رايزن ! ، و رايزنانشان فرمانروا هستند . . .
.
.
.
کودکي که گناه خويش را بدون پرسش ما به گردن مي گيرد در حال گذراندن
نخستين گام هاي قهرماني است . . .
.
.
.
کيهان داراي ساختاري هدفمند است . اين ساختار به آن پويايي بخشيده ،
و برآيندي شگرف ، در آن بر جاي مي گذارد . . .
.
.
.
تنهايي براي جوان ارزشمند ، و براي پير آزار دهنده است . . .
.
.

.
هر قدر به ديگران احترام بگذاريم ، به ما احترام خواهند گذاشت
.
.
.
آينده جوانان را از روي خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، مي توان پي برد ، نپنداريم که
ميزان دارايي و يا امکانات آنها ، دليلي بر پيروزي و شکست آنهاست ، تنها مهم خواسته و
آرزوي آنهاست . . .
.
.
.
کسي که مي ماند و نمي پرد به يک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. اُرد بزرگ
.
.
.
نخستين گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودي بزرگان و ريش سفيدان است
و سپس تاراج دارايي آنها . . .