با کسانی که نباید ازدواج کرد

 • 1
  1
 •  ازازدواج باافرادزیر جدآ خودداری کنید :
 • 1.فردباهرنوع اختلال شخصیتی وبیماری روانی (مگراینکه خودرادرمان کرده باشد یا تحت درمان بوده باشد )
 • 2.فردی که بخاطرشما دست به خودکشی زده باشد یا تهدید به ان کند .
 • 3.کسی که مسائل مهم را ازشما کتمان کرده باشد یا ویادروغ های مهمی گفته باشد . …
 • 4.فردعصبی مزاج وخشمگین /پرخاشگر وبددهن (مگراینکه باکمک تخصصی خودرامعالجه کرده باشد ) 5.فردکنترل کننده .
 • 6.فردی که بخاطر شما از زندگی قبلی اش خارج شده .
 • 7.فرد ناامن وبدبین.
 • 8.فردبااختلاف سنی 20 سال (وترجیحا بیش از 10 سال )
 • 9.فردی که کشش ومیل جنسی به اوندارید .
 • 10.فردی که اختلاف اعتقادی مذهبی وتاحدودی نژادی وفرهنگی بارز باشما دارد
 • 11.کسی که حداقل یکی دو دوست صمیمی ندارد (نه دوست ساده ومعمولی)
 • 12.فرد معتاد (به مواد /مخدر /قمار/ بازیهای کامپیوتری و….)
 • * نکته : احتمال شکست درهریک ازموارد فوق بیش از 90 درصد خواهد بود .*