بوسه عمو پورنگ بر پای مادر/عکس

“بوسه بر پاهای مادر” عنوان عکسی است که داریوش فرضیایی(عمو پورنگ) در صفحه شخصی خود منتشر کرده است.

3mjfp79027vau1ulqa36