جملات کوتا و زیبا و آموزنده

 

جملات کوتا و زیبا و آموزنده

13-11-21-19166ثروت واقعی

 

13-11-21-19206حد213-11-21-19217خار13-11-21-19458اعتماد بخدا13-11-21-19738a5856_Drshariati

 

13-11-21-19843باران3

 

13-11-21-19952پاک کن

 

13-11-21-191342تجربه2

 

13-11-21-191730جشن

 

13-11-21-191850چشمپوشی

 

13-11-21-192215در خوشبختی