کافه گردش
اس ام اس
۵ آذر ۱۳۹۴, ۹:۵۳ ب.ظ

سری جدید اس ام اس‌های عاشقانه و احساسی

پرتال اجتماعی واکنش: سری جدید اس ام اس‌های عاشقانه و احساسی

حح

گاهی باید به دور خودیک دیوار تنهایی کشید
نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی
بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت
دیــوار را خراب می کند…

 ژان پل سارتر  

************************
*************

دنیـا پـر از آدم هایـی سـت کـه
یکـی را دوسـت مـی دارنـــــــد…
امـا با کسـی دیگـر زنــدگـی مـی کـنند !

لوئیس بونوئل

************************
*************

در مـدارس بـه مـا مـی آمـوزند کـه حـق همـواره پیـروز مـی شـود

و جنایـت مـدت درازی پنهـان نمـی مـاند ؛
امـا مـن بـا دلیـل عکـس ایـن نظـر را ثابـت مـی کنـم !

 جـــک لنـــدن

************************
*************

دوستـان خـود را از بیـن طبـقه فقـرا برگزینیـد

چـه صمیـمیت در قلـوب آنهـا بیشتـر حکمفـرماسـت .

 فرانســوا لاروشفوکـــو

************************
*************

حخ

پـی بـردن بـه اسـرار اتـم بـرای مـن آسانتـر از

درک نهـان داشـته هـای درونـی یـک زن اســت !

 آلبـــرت انیشــــتین

************************
*************

آتـش بـدون دود نمـی شـود …
جـوان بـدون گـناه .

 نــادر ابراهیــمی

************************
*************

بـا مشـاهده یـک در ، بـی درنـگ

لـزوم دیـوارها احسـاس مـی شـود .
آیـا بـا مشـاهده یـک دیـوار هـم ، بـه هـمان انـدازه لـزوم

یـک در را احسـاس مـی کـنیم ؟

 احمـــد شاملـــو

************************
*************

آرامـش مـدام نـیز کسـل کـننده اسـت ، گاهـی طـوفان لازم اسـت .

 فـــردریش نیچـــه  

************************
*************

نتا

کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر
هزار دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد،
آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت !

 بهومیل هرابال

************************
*************

نویسـندگی مسـتلزم داشـتن اطـلاع و اسـتعداد اسـت ، امـا سیاسـت نـه دانـش مـی خواهـد

و نـه اسـتعداد ؛ کافـی اسـت کـه مـرد سیاسـی فقـط پـررو باشـد .

 اســـکا روایلـــد

************************
*************

مـن عمـرم را بـا نـگاه کـردن در چشـم مـردم گذرانـده ام!
چشـم تنـها جـای بـدن اسـت کـه شـاید هنـوز روحـی در آن باقـی باشـد.

  ژوزه ســـــاراماگو

************************
*************

ححخخ

برای حفظ تعادل،
همیشه باید در حرکت باشی…!

آلبرت انیشتین

************************
*************

بدترین حالت ماجرا این است که
طاقتمان تمام شود و به روی خودمان نیاوریم
و تا زمان مرگ ادامه دهیم …

خیلی ها اینطور زندگی می کنند .
دست اندازِ کم طاقتی را رد کرده اند
و افتاده اند توی سرازیری عادت … !

اوریانا فالاچی

************************
*************

اگر به این می اندیشی که
دیگران چگونه به تو می اندیشند،
یا از دیگران می ترسی، یا خودت را باور نداری!

محمود دولت آبادی

************************
*************

وقتی دری بسته می شود ،در دیگری باز می شود ،
ولی آنقدر با تاسف به درهای بسته نگاه میکنیم
که از درهای باز شده غافل می مانیم !

وینستون چرچیل

سارا ابراهیمی
505 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *