ظاهر مشابه نیکبخت و کریمی/عکس

علی کریمی و علیرضا نیکبخت واحدی در تمرینات اخیر تیمهایشان با لباس های مشابه و عجیب حاضر شدند لباس هایی که متفاوت از سایر بازیکنان است.

9tofgc3we55e6w8tpfpd