عکس:تابلوی فاصله شوشتر تا پاریس!/ شوشتر خوزستان

101843_936