عکس استاد شجریان در پشت فرمان لودر!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد شجریان در ایام زلزله بم در این شهر حاضر و از انجام هر گونه کمکی مضایقه نکرد.

w9oqnfdrn292b47nk7