ملکه ایتالیا و مظفرالدین شاه دست در دست هم/عکس

مظفرالدین شاه به همراه ملکه هلنا ملکه ایتالیا – 1902 ایتالیا

aqu5i9e9gizgbvykbtp8