وقتی فک آدم پیاده می شود/عکس

چوب بیسبال رهاشده ازدست ورزشکاربه میان تماشاگران رفت.

nf00150416-1