آرایش کردن افسر گارد احترام/عکس

آرایش افسر زن گارد احترام ارتش چین قبل از مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر ایتالیا.

arayesh