بانوی رفتگر در ایران /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: خانم صغری خانی ساکن استان خراسان شمالی شهر پیش قلعه است.این بانو مدت 12 سال است که برای امرارمعاش خود و خانواده اش به شغل رفتگری مشغول است.

بانوی رفتگر در ایران /تصاویر

بانوی رفتگر ایرانی

بانوی رفتگر در ایران /تصاویر