بلیط کشتی تایتانیک /عکس

بلیط یکی از بازماندگان کشتی تایتانیک که در این حادثه پدر و سه برادرش را از دست داده است