تصاویر دختران تهرانی در پیست اسکی دیزین

پرتال اجتماعی واکنش: دختران تهرانی در پیست بین المللی اسکی دیزین حضور پیدا کردند.پوشش بعضی از این زنان حواشی جدیدی را به همراه داشت و این مورد در حالیست که پلیس قوانین سخت‌گیرانه ای را برای حجاب در پیست دیزین اعمال کرده است.

•••

تصاویری از وضعیت حجاب دختران در پیست اسکی دیزین، ایران
تصاویر دختران تهرانی در پیست اسکی دیزین
دختران تهرانی در پیست دیزین تهران
تصاویر دختران تهرانی در پیست اسکی دیزین
دختران تهرانی در پیست دیزین تهران
تصاویر دختران تهرانی در پیست اسکی دیزین
دختران تهرانی در پیست دیزین تهران
تصاویر دختران تهرانی در پیست اسکی دیزین
دختران تهرانی در پیست دیزین تهران
تصاویر دختران تهرانی در پیست اسکی دیزین
Snapshot_2014-12-26_121021
تصاویری از وضعیت حجاب دختران در پیست اسکی دیزین، ایران
•••اختصاصی واکنش•••