تصاویر مسابقات کشتی آلیش و گراپلینگ زنان در ایران

رقابت های کشتی آلیش و گراپلینگ بانوان قهرمانی کشور ، هفتم و هشتم بهمن ماه در سالن ۵ مرداد اراک برگزار شد.