جمجمه نادرشاه افشار در قبر /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: جمجمه نادرشاه افشار در هنگام خاکبرداری از ارامگاهش

جمجمه نادرشاه افشار در قبر /عکس