حرکات موزون مختلط خانم‌ها و آقایان /تصاویر

حرکات موزون مختلط خانم‌ها و آقایان در نمایش «باغ‌دلگشا» در تالار وحدتحرکات موزون مختلط خانم‌ها و آقایان/ نمایش «باغ‌دلگشا» در تالار وحدت
حرکات موزون مختلط خانم‌ها و آقایان/ نمایش «باغ‌دلگشا» در تالار وحدت
حرکات موزون مختلط خانم‌ها و آقایان/ نمایش «باغ‌دلگشا» در تالار وحدت
حرکات موزون مختلط خانم‌ها و آقایان/ نمایش «باغ‌دلگشا» در تالار وحدت
حرکات موزون مختلط خانم‌ها و آقایان/ نمایش «باغ‌دلگشا» در تالار وحدت
حرکات موزون مختلط خانم‌ها و آقایان/ نمایش «باغ‌دلگشا» در تالار وحدت
حرکات موزون مختلط خانم‌ها و آقایان/ نمایش «باغ‌دلگشا» در تالار وحدت
حرکات موزون مختلط خانم‌ها و آقایان/ نمایش «باغ‌دلگشا» در تالار وحدت