حسین هدایتی عابرکارت فوتبال ایران در باغ لواسانش /عکس

حسین هدایتی در باغ لواسان اش، پای شومینه زغالی با عبای پدر خدابیامرز بر دوش. روح پدر شاد باشد جناب هدایتی.

حسین هدایتی عابرکارت فوتبال ایران در باغ لواسانش