خداحافظی اهالی یک روستا با روستایشان /عکس

پرتال خبری واکنش:مراسم خداحافظی مردم سیلوه با روستایشان سال ۹۵ سد سیلوه آبگیری خواهد شد و روستا به زیر آب خواهد رفت.