سلفی سعید عبدولی با تماشاچیان ایرانی

پرتال اجتماعی واکنش:پس از کسب مقام سوم در کشتی فرنگی و کسب مدال برنز توسط سعید عبدولی با هوادارنش این خوشحالی را جشن گرفت.

سلفی سعید عبدولی با تماشاچیان ایرانی
سلفی سعید عبدولی با تماشاچیان ایرانی
سلفی سعید عبدولی با تماشاچیان ایرانی
سلفی سعید عبدولی با تماشاچیان ایرانی