علی دایی در مهد کودک نورا /عکس

دایی سعی میکند اوقات فراغتش را بیشتر با دخترش بگذراند و به همین دلیل هم از فرصت استفاده کرده و سری به مهد کودک او زده. 

daei