مطلب ویژه و اختصاصی سایت واکنش(4)

متن نامه اعتراض کفاشیان به AFC منتشر شد :
رئیس محترم AFC سلام
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
با تشکر

++++++++++++++++++++++++++++++++

ماشین ات که جوش می آورد ..؛
حرکت نمی کنی.. کنار زده و می ایستی !
وگرنه ممکن است ماشین آتش بگیرد .
خودت هم همینطوری…
وقتی جوش می آوری ،عصبی و عصبانی می شوی ؛ تخته گاز نرو !
بزن کنار ! ساکت باش..! و هیچ نگو…
وگرنه هم به خودت آسیب میزنی هم به اطرافیان…
یـاد گرفتم بخندم و ببخــشم .
خدا نیستـم ؛
اما زیر سایه اش بزرگ شدم…

555c70c8a7489iny

دمش گرم

8983874-1510-l

♥♥♥♥♥♥

9005371-4549-l

یک عکس از منظره زیبا

9035567-1866-l

بلاله.بلالللللللل

9070153-9841-l

9077436-9126-l

طبیعت زیبای شمال

9080151-2638-l

ماساژ دادن9080405-9026-l

9081912-2683-l