نیما شاهرخ شاهی و دوستش در پاریس /عکس

نیما شاهرخ شاهی و دوستش در Arc de Triomphe de l’étoile. همین جایی که هیچ کدامتان اسمش را تا آخر نخواندید، مکانی است در پاریس !

نیما شاهرخ شاهی و دوستش در پاریس